Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn

 –        Doanh nghiệp thay đổi mẫu hóa đơn hoặc thay đổi  các thông tin trên hóa đơn có cần?

*Căn cứ:

+ Tại Khoản 1b Điều 4 & Tại Khoản 1.2 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

*Theo đó:

b) Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn.

+ Tại Khoản 1.2 Phụ lục 1 hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn:

“Ký hiệu mẫu số hoá đơn (mẫu hoá đơn): ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự

• 2 ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn

• Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn

• 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

• 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

• 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

+Số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hoá đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc

–        Kích thước của hoá đơn

–        Nhu cầu sử dụng hoá đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…

…”

Ví dụ: năm 2013 đặt in hóa đơn và đã thông báo phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/13P và có 03 liên, nay Công ty tiếp tục đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng với ký hiệu AA/15P và có 04 liên, các nội dung khác không thay đổi thì ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT4/001.

*Chi tiết tại: Công văn 784/CT-TTHT 2015 ngày  21/01/2015 ký hiệu mẫu số hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 784/CT-TTHT
V/v: Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Chuyên doanh Ô tô Sài Gòn
Địa chỉ: 900 Quốc lộ 1A, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM
Mã số thuế: 0302966600

Trả lời văn bản số SDC-01/2015 ngày 08/1/2015 của Công ty về ký hiệu mẫu số hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1b Điều 4 quy định nội dung trên hóa đơn đã lập:

“Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

b) Ký hiệu mẫu số hoá đơn và ký hiệu hoá đơn.

Ký hiệu mẫu số hoá đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hoá đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn (một loại hoá đơn có thể có nhiều mẫu).

…”

+ Tại Khoản 1.2 Phụ lục 1 hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn:

“Ký hiệu mẫu số hoá đơn (mẫu hoá đơn): ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự

• 2 ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn

• Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn

• 01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

• 01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

• 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

Số thứ tự mẫu trong một loại hoá đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hoá đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hoá đơn; nhu cầu sử dụng hoá đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…

…”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2013 đặt in hóa đơn và đã thông báo phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/13P và có 03 liên, nay Công ty tiếp tục đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng với ký hiệu AA/15P và có 04 liên, các nội dung khác không thay đổi thì ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT4/001.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
– Như trên;
– P.KT1;
– P.PC;
– Lưu VT; TTHT.
75_1734 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 


*Chuyên: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán thuế trọn gói, báo cáo tài chính năm, soát xét sổ sách trước quyết toán thuế, quyết toán với Cơ Quan Thuế tại trụ sở Doanh Nghiệp, đào tạo thực hành kế toán trên chứng từ thực tế, dịch vụ BHXH, dịch vụ giải thể doanh nghiệp… 
– Liên hệ: Mr.Chu Đình Xinh : 0906 69 0003 – 0919 90 55 29
– Skype : xinh.chu1
– Facebook: https://www.facebook.com/chudinhxinh86
–Website: http://ketoantiendat.com hoặc  https://sites.google.com/site/ketoanchudinhxinh/home hoặc https://chudinhxinh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *